Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI | 2021 05 16
Paskelbta: 2021-05-15 11:04:44

 

Šis sekmadienis, gegužės 16 d., Kristaus Žengimo į Dangų iškilmė (Šeštinės), o taip pat - pasaulinė Visuomenės komunikavimo priemonių diena. Melskime ypatingo Viešpaties palaiminimo visiems, kurie skelbia Gerąją Naujieną įvairiomis komunikavimo priemonėmis, o taip pat naudokimės jų darbo vaisiais – skaitykime, klausykime, žiūrėkime katalikišką žiniasklaidą, taip pat sekime mūsų parapijos Facebook paskyrą. Šia proga primename, kad katalikišką žurnalą „Artuma“ bei leidinį MAGNIFICAT galite įsigyti parapijos raštinėje jos darbo metu.

Per ateinančias tris savaites, mūsų parapijos vaikų grupelės kiekvieno pirmadienio, trečiadienio ir penktadienio vakaro šv. Mišiose priims Pirmąją Šv. Komuniją. Lydėkime malda mūsų jaunuosius parapijiečius ir jų šeimas.

Šio sekmadienio rinkliava skiriama krikščioniškajai žiniasklaidai paremti, o taip pat vyksta Marijos Radijo akcija - MARIATONAS: mūsų bazilikoje prieš ir po Šv. Mišių savanoriai renka aukas Marijos Radijo naujos studijos ir koplyčios statybų ir įrengimo baigiamiesiems darbams.

Trečiadienį gegužės 19 d., mūsų bazilikoje – Švč. Sakramento Adoracija. Pradžia – po ryto Šv. Mišių – 9.45 val. Ateikime į Viešpaties artumą, dėkokime už malones ir paveskime Jam visus savo rūpesčius. Taip jungsimės į gegužės 3 - 31 d. Vilkaviškio vyskupijos bažnyčiose vykstančią Švč. Sakramento adoracijos grandinę. Galinčius įsipareigoti skirti laiko Adoracijai, kviečiame registruotis. Daugiau informacijos – skelbimų lentoje.

Ateinantis sekmadienis, gegužės 23 d. - Šv. Dvasios Atsiuntimo iškilmė (Sekminės). Šia iškilme baigiasi Velykų laikas, tačiau katalikam privalomai velykinei išpažinčiai ir Šv. Komunijai nustatytas laikas Lietuvoje pratęstas iki Šv. Petro ir Pauliaus šventės (birželio 29 d.)

Artėja Tėvo diena. Kaip įprasta mūsų parapijoje, už gyvus ir mirusius Tėvus melsimės aštuonias dienas iš eilės, pradedant šeštadienio, birželio 5-osios, vakaro šv. Mišiomis. Savo intencijas sekmadienį prieš ir po šv. Mišių galite užrašyti bazilikos gale, o šiokiadieniais – parapijos raštinėje nuo 9.00 iki 16.00 val.

 

                          Klebonas: Kun. Giedrius Juozas Bakūnas MIC
 

aukštyn