Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

MALDŲ DEVYNDIENIS prašant šventojo Stanislovo Papčinskio užtarimo
Paskelbta: 2017-11-01 18:50:28

 

 

Trumpa biografija

Stanislovas Papčinskis gimė 1631 m. gegužės 18 d. Podegrodzėje (Pietų Lenkija). Baigęs mokslus pijorų ir jėzuitų kolegijose, 1654 m. įstojo į maldingųjų mokyklų brolių – pijorų vienuoliją. Gavęs 1661 m. kunigo šventimus, garsėjo kaip talentingas jaunimo auklėtojas, iškalbus pamokslininkas, išmintingas sielų vadovas, dvasingumo ir iškalbos meno veikalų autorius. Popiežiaus leidimu palikęs pijorus, 1673 m. įsteigė pirmą marijonų vienuolyną Korabievo Girioje (dabar Marijonų Giria). Marijonai buvo pirmasis vyrų ordinas Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo vardu, pora šimtų metų anksčiau už patį nekaltojo prasidėjimo dogmos paskelbimą. Ordino paskirtis: skelbti Dievo Motinos Nekaltojo Prasidėjimo garbę, melstis už kenčiančius skaistykloje ir talkinti klebonams sielovadoje, ypač tarp mažiausiai tikėjimą išmanančių žmonių. Mirė gaubiamas šventumo garso 1701 m. rugsėjo 17 d. Gūroje Kalvarijoje netoli Varšuvos ir ten, Vakarienbučio bažnyčioje, yra jo kapas su gerai išsilaikiusiu kūnu. 2007 m. rugsėjo 16 d. iškilmingai paskelbtas Katalikų Bažnyčios palaimintuoju, 2016 m. birželio 5 d. šventuoju.

Iš Stanislovo Papčinskio raštų

Tau liūdna? Kreipkis į Jėzų, Jis paguos. Esi puolamas? Šaukis Jėzaus, Jis apgins. Trokšti išganymo? Gerbk ir mylėk Jėzų, Jis yra Išganytojas. Esi skurde? Bėk prie Jėzaus, Jis praturtins. Esi nuogas? Jėzus Tave apvilks. Sergi? Jėzus išgydys. Mažai ką išmanai? Jėzus išmokys
kas svarbiausia. Esi pilnas ydų? Jėzus – dorybių Viešpats. Skendėji nuodėmėse? Jėzus atėjo gelbėti nusidėjėlių.
Jėzus tebus tavo meilė, tavo džiaugsmas,
tavo tvirtybė, tavo gyvenimas, tavo dangus.
Žemėje ir danguje nėra nieko vertesnio meilės
už Jėzų Kristų.
Visas atsiduok Jėzui, ir Jis visas bus tavo.

Šventasis tėve Stanislovai,
melski už mus!

 

Šventasis Stanislovas – galingas užtarėjas

Daugelis Stanislovą Papčinskį pažinojusių arba apie jį girdėjusių žmonių, žinodami jo šventą gyvenimą, persunktą maldos, atgailos ir troškimo įvykdyti Dievo valią, tikėjo, kad jis gali sėkmingai užtarti nuoširdžiai ieškančius Dievo pagalbos. Dažnai žmonės prašydavo jį melstis, ypač už sunkius ligonius. Buvo pasakojama, kad jam aukojant šv. Mišias net mirštantys vaikučiai atgaudavo gyvybę.
Kadangi besimeldžiantys prie jo kapo žmonės gaudavo daug įvairių malonių, imta jį vadinti „stebuklais garsiu“. Marijonai surinko liudijimus apie Įsteigėjo šventumą ir gaunamas jo užtarimu malones. Keli vyskupai, didikai ir 1764 m. Lietuvos–Lenkijos Seimas siuntė popiežiui prašymus paskelbti tėvą Stanislovą palaimintuoju. Buvo pateikta daug svarbių dokumentų, įrodančių aukštas jo dorybes. Šventųjų skelbimo kongregacija Romoje 1772 m. patikrino visus jo raštus ir nerado juose nieko peiktino. Palaimintuoju skelbimo byla tuomet nutrūko dėl karų bei valstybės padalijimų ir buvo atnaujinta tik 1953 m. Ištyrinėjus liudijimus apie nepaprastas tėvo Stanislovo dorybes, 1992 m. jam suteiktas Garbingojo Dievo tarno vardas.
Vienoje Lenkijos vyskupijoje 2001 m. jaunai motinai gydytojai pripažino jos 7-8 savaičių vaisiaus apmirimą. Po karštų maldų tėvo Stanislovo užtarimu vaisius atgijo, kūdikis laiku gimė sveikas. Įvykį tyrusios medikų komisijos nutarė, kad šis gyvybės išgelbėjimas moksliškai neišaiškinamas. Tada popiežius Benediktas XVI 2006 11 16 įvykį pripažino stebuklingu ir nusprendė garbingąjį Dievo tarną paskelbti palaimintuoju. Iškilminga beatifikacija įvyko Lenkijos Lichenio šventovėje 2007 rugsėjo 16. O popiežius Pranciškus šventuoju paskelbė Vatikane 2016 birželio 5 d. Nepaprastą pagalbą t. Stanislovo užtarimu ne kartą gauna kūdikių laukiančios motinos, sunkiai besimokantys mokiniai ir asmenys, besivaduojantys iš alkoholizmo.


Pasitikėdamas Dievu, prisimenu, kokios malonės trokštu, ir kartu ryžtuosi
nuoširdžiai vykdyti Dievo valią.
PIRMOJI DIENA
Didžių dalykų padarė man Visagalis (Lk 1, 48)

Visagali Dieve, Tavo tarnas šventasis kunigas Stanislovas savo įsteigtoje marijonų vienuolijoje su nepaprastu užsidegimu skleidė Tavo Sūnaus Motinos nekaltojo prasidėjimo garbę. Dėl jo nuopelnų suteik mums malonę, kad mokėtume Tave šlovinti už didžius dalykus, kurių esi nuveikęs savo šventuosiuose, ir tyra širdimi Tave mylėtume.

Malonės prašymas
Dieve Tėve, Tavo neaprėpiama Apvaizda davė mums galingą meldėją prie Tavo sosto – šventąjį kunigą Stanislovą. Jo užtarimu suteik ypatingą malonę ... , kurios Tave meldžiu (meldžiame), ir išmokyk jo pavyzdžiu nuoširdžiai vykdyti Tavo šventąją valią. To prašau (prašome) per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.
Tėve mūsų... Sveika, Marija... Garbė Dievui...

ANTROJI DIENA
Jo gailestingumas eina iš kartos į kartą (Plg. Lk 1,50)
Dieve, teisingasis Teisėjau, Tavo tarnas šventasis Stanislovas įvairiais būdais didžiadvasiškai rūpinosi teikti pagalbą mirusiesiems, kenčiantiems skaistykloje. Išmokyk ir mus jo pavyzdžiu uoliai vykdyti tą kilnų gailestingumo darbą, ypač mūsų artimiesiems ir tiems, kurių niekas neatmena ir malda neparemia.
Malonės prašymas
Tėve mūsų... Sveika, Marija... Garbė Dievui...


TREČIOJI DIENA
Jis parodė savo galybę, išsklaidė išdidžios širdies žmones (Lk 1, 51)
Jėzau, mūsų Gelbėtojau ir Mokytojau, Tavo tarnas šventasis Stanislovas kiekviena proga skelbė Dievo žodį ir tarnavo dvasiškai apleistiems žmonėms. Dėl jo nuopelnų suteik malonę, kad mes mokėtume traukti žmones prie Dievo žodžiu ir šventėjimo pavyzdžiu.
Malonės prašymas
Tėve mūsų... Sveika, Marija... Garbė Dievui...

KETVIRTOJI DIENA
Jis numeta galiūnus nuo sostų ir išaukština mažuosius (Lk 1, 52)
Dieve Šventoji Dvasia, Tavo tarnas šventasis Stanislovas per visą gyvenimą stropiai gynė katalikų tikėjimą ir net buvo pasiryžęs jį paliudyti kankinio mirtimi. Dėl jo nuopelnų suteik malonę, kad vis stiprėtų mūsų tikėjimas ir kad mes jį drąsiai išpažintume visokiomis aplinkybėmis.
Malonės prašymas
Tėve mūsų... Sveika, Marija... Garbė Dievui...

PENKTOJI DIENA
Alkstančius gėrybėmis apdovanoja turtuolius tuščiomis paleidžia (Lk 1, 53)
Mūsų Viešpatie Dieve, Tavo tarnas šventasis kunigas Stanislovas, nepaisydamas didelių kliūčių, įsteigė ir sutvirtino Švenčiausiosios Mergelės Marijos Nesuteptojo Prasidėjimo Vienuoliją. Suteik mums malonę visuomet nepajudinamai pasitikėti Tavo galybe, gerumu ir ištikimybe, ypač tada, kai prie kilnių savosios meilės pažadų vedi mus erškėčiuotu keliu.
Malonės prašymas
Tėve mūsų... Sveika, Marija... Garbė Dievui...

ŠEŠTOJI DIENA
Palaiminti gailestingieji: jie susilauks gailestingumo (Mt 5, 7)
Dieve, gailestingasis Tėve, Tavo tarnas šventasis Stanislovas, mylėdamas Tave, kasdien pasiaukojamai vykdė gailestingumo darbus. Suteik malonę, mes pasektume jo pavyzdžiu ir visada didžiadvasiškai mylėtume kiekvieną žmogų.
Malonės prašymas
Tėve mūsų... Sveika, Marija... Garbė Dievui...

SEPTINTOJI DIENA
Kas jūsų klauso, manęs klauso (Lk 10,16)
Viešpatie, ištikimasis Dieve, Tavo tarnas šventasis Stanislovas gyveno ir darbavosi kaip klusnus šventojo Petro įpėdinio – popiežiaus sūnus. Suteik malonę, kad ir mes būtume ištikimi Dievui, šventajam Kryžiui ir Evangelijai, tobulai klausydami Bažnyčios.
Malonės prašymas
Tėve mūsų... Sveika, Marija... Garbė Dievui...

AŠTUNTOJI DIENA
Palaiminti turintys vargdienio dvasią: jų yra dangaus karalystė (Mt 5, 3)
Viešpatie, mūsų mylėtojau! Tavo tarnas šventasis Stanislovas laisva valia pasirinko griežtą, be galo kuklų ir neturtingą gyvenimo būdą, kad galėtų Tau atsiduoti visa širdimi ir visa siela. Dėl jo nuopelnų suteik malonę nevergauti godumui bei nuodėmingiems potraukiams ir džiaugtis dvasios laisve Tavo tiesoje ir meilėje.
Malonės prašymas
Tėve mūsų... Sveika, Marija... Garbė Dievui...

DEVINTOJI DIENA
Drąsos! Aš Esu, nebijokite! (Mt 14, 2)
Viešpatie, visa iš Tavęs kyla ir privalo pas Tave sugrįžti. Tavo tarnas šventasis Stanislovas savo gyvenimu skatina mus labai pasitikėti Tavo šventąja Apvaizda. Padrąsink mus, kad savo praeiti ir ateitį, ir visą gyvenimą sudėtume į Tavo maloningas rankas ir leistume Tau mus vesti Evangelijos rodomu keliu į dangiškuosius Tavo namus.
Malonės prašymas
Tėve mūsų... Sveika, Marija... Garbė Dievui...

Maldų devyndienį sujungsime su išpažintimi, Mišiomis ir šv. Komunija.

 

 

aukštyn