Į pirmą puslapį

Pal. Jurgio Matulaičio draugija

Vadovė Vida Mickuvienė – Marijampolės kolegijos Edukologijos ir socialinio darbo fakulteto lektorė; tel. 865619882, el. paštas vidamickus@yahoo.com

Skyriaus tarybos nariai:

Birutė Žeimienė – Švč. Mergelės Marijos globos namų grupelės globėja; tel. 865415424;
Albina Virbickienė – Lūginės grupelės vyresnioji; tel. 860605803;
Saulius Pangonis, tel. 868516935;
Nijolė Margelevičienė, tel. 867349391;
Genovaitė Milčiuvienė – giedotojų grupelės vyresnioji; tel. 861419685

Globėjai ir pagalbininkai:

ses. Viktorija Plečkaitytė MVS,
Vitas Buškevičius, Draugijos tarybos narys

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugijos Marijampolės skyrius įsteigtas 2007 m. spalio mėnesį. Tai viena jauniausių grupių Vilkaviškio vyskupijoje, tačiau šiuo metu jau vienijanti 99 narius ir aktyviai veikianti. Grupės susirinkimai vyksta kiekvieno mėnesio antrą penktadienį 16 val. (žiemos laiku) arba 17 val. (vasaros laiku).

Kaip ir visa draugija, marijampoliečiai siekia ugdyti savo dvasingumą, giliau pažinti Palaimintąjį, sekti jo pavyzdžiu, stengtis konkrečiais darbais ir veikla „nugalėti blogį gerumu”. Todėl susitikimų metu per dvasinio susikaupimo valandas skyriaus nariai meldžiasi, skaito ir apmąsto Šventojo Rašto ištraukas bei Palaimintojo „Užrašų” mintis, dalijasi išgyvenimais ir patirtimi. Grupės nariai veikliai dalyvauja maldos novenos akcijose vienydamiesi maldoje už ligonius, prašydami vieni kitiems sveikatos stebuklo per Palaimintojo Jurgio Matulaičio užtarimą.

2008 m. gegužės 29 d. marijampoliečiai lankėsi Panaros Pilnų namų bendruomenės grupės dvasinio susikaupimo dienoje. Išklausyta kunigo Gintauto konferencija, dalyvauta šv. Mišiose, kurias aukojo kunigai V.Rudzinskas, A. Šidlauskas, G. Stanevičius.

Besirengdami Palaimintojo minėjimui (2008 m. liepos 5 – 13 d.) draugijos nariai, vadovaujami Albinos Virbickienės ir Draugijos tarybos nario, Vito Buškevičiaus, sutvarkė Palaimintojo gimtinės aplinką bei ten esančią koplyčią. Liepos 4 d. ten buvo paaukotos pirmosios šiais metais Šv. Mišios, po jų kalbėjo ir prisiminimais apie Palaimintąjį dalinosi sesuo Viktorija MVS, kuriai šiuo metu yra 98-eri metai, kuri yra labai gyvo ir šviesaus proto bei labai gerai prisimena Palaimintąjį. Marijampolės skyriaus narių iniciatyva jau parengti draugijos skiriamieji ženklai, kuriama vėliava.

Gausiai ir aktyviai skyriaus žmonės dalyvavo 2008 m. Palaimintojo minėjimo devyndienyje: ne po vieną kartą lankytojus priiminėjo Lūginėje L. Braukylienė, B.Žeimienė, O.Juškienė; svečius sutikinėjo Marijonų gimnazijoje N. Margelevičienė, S.Pangonis, S.Plioplienė, V. Balickienė, M. Arlauskienė, I.Butkienė ir kt., kiekvieną dieną agapės reikalais rūpinosi S. Požarskienė. Liepos 12-ąją, Marijampolės dekanato dieną, draugijos nariai vadovavo maldai P. J. Matulaičio koplyčioje bazilikoje, kurios metu buvo skaitomas Šv. Raštas (kun. K. Žemaitis), komentaras (V. Balickienė), ištraukos iš „Užrašų” (S. Pangonis), giedamos giesmės (G. Milčiuvienė), dalijamasi liudijimu apie stebuklingą išgijimą (D. Stankevičienė).

Marijampolės skyriaus žmones jungia bendras tikslas – tikėjimu, darbais ir gyvenimu šlovinti Dievą Palaimintajam Jurgiui Matulaičiui užtariant, todėl visus norinčius taip gyventi kviečiame į savo būrį ir laukiame kiekvieno mėnesio antrąjį penktadienį J.Bendoriaus g. Nr. 2

aukštyn