Į pirmą puslapį

Ateitininkai

AteitininkaiAteitininkai yra katalikiška jaunimo ugdymo organizacija vienijanti moksleivius, studentus bei mokslus baigusius organizacijos narius (sendraugius). Jos tikslas – sudaryti jauniems žmonėms sąlygas augti brandžiomis, įvairiapusiškomis, veikliomis asmenybėmis, aktyviai dalyvaujančiomis visuomeniniame, kultūriniame bei religiniame gyvenime. Ateitininkai vadovaujasi penkiais principais: katalikiškumu, tautiškumu, inteligentiškumu, visuomeniškumu, šeimyniškumu.

AteitininkaiAteitininkų šūkis: „OMNIA INSTAURARE IN CHRISTO!“ – Visa atnaujinti (suvienyti) Kristuje! Šūkio autorius yra tautų apaštalas šv. Paulius, kuris iš Romos kalėjimo rašė laišką Efezo krikščionims, kalbėdamas apie krikščionių paskirtį, išplaukiančią iš Dievo valios: „Dievas ... dosniai apdovanojo mus savo malone su įvairiopa išmintimi ir sumanumu, paskelbdamas mums savo valios paslaptį, kaip jis panorėjo iš anksto nutarti jame, amžių pilnatvei atėjus, visa, kas yra danguje ir žemėje, iš naujo suvienyti Kristuje tartum galvoje.“ (Efez. 1,9-10).

1911 metais Prano Dovydaičio įkurta, o 1989-aisiais kartu su Sąjūdžiu atsikūrusi įvairaus amžiaus lietuvius vienijanti organizacija šiuo metu Lietuvoje turi keletą tūkstančių narių.

AteitininkaiMarijampolės krašto ateitininkų valdyba (rajonas) buvo įkurta 1918 m., atkurta – 2000 m. Jos funkcijos – koordinuoti ateitininkų veiklą krašte, atstovauti ateitininkams palaikant santykius su vietos organizacijomis, padėti organizuoti krašto ateitininkų renginius. Pagrindinė veikla vyksta kuopose. Marijampolės krašto ateitininkų būryje yra apie penkiasdešimt narių. Marijampolės krašto ateitininkų dvasios tėvas buvo vyskupo generalvikaras, o dabar vyskupas Arūnas Poniškaitis. Marijampolės krašto ateitininkų valdybos pirmininkė – Aušra Adomavičiūtė, tel. 8 672 98981.

Arkangelo Mykolo parapijoje veikia trys ateitininkų kuopos:

  • Šaltinio vid. mokyklos „Palaimintojo arkivyskupo. Jurgio Matulaičio“ kuopa (globėja Rasa Pudzemienė, tel. 8 682 29841);
  • „Arkangelo Mykolo“ kuopa (...)
  • KKC vidurinės mokyklos „Žvaigždutės“ kuopa (globėja Jurgita Daugirdaitė, tel. 8 685 86166).

Kontaktai:
El. paštas: marijamateit@gmail.com

Daugiau apie Marijampolės ateitininkų veiklą: www.ateitis.lt

aukštyn