Į pirmą puslapį

Piligrimams

Marijampolė – miestas, savo vardą gavęs Dievo Motinos garbei. Daugiau kaip prieš 250 metų čia įsikūrė Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo kunigų marijonų vienuolija. Marijampolė ilgainiui tapo šios vienuolijos centru Lietuvoje. Dabartinės Šv. arkangelo Mykolo bažnyčios statyba rūpinosi ir lėšas jai telkė nuo seno šios parapijos sielovadoje darbavęsi marijonai bei kiti geradariai. Pastatyta bažnyčia pašventinta 1824 m., suteikiant jai Marijonų vienuolijos globėjo šv. arkangelo Mykolo titulą.

XIX a. antroje pusėje dėl caro valdžios siekių užgniaužti Katalikų Bažnyčią, ypač vienuolijas, Marijonų vienuolija buvo beveik išnaikinta. Ją XX a. pradžioje atgaivino iš šių vietų kilęs arkivyskupas Jurgis Matulaitis, pats tapęs marijonu, vėliau šios vienuolijos generolu. Vienuolijos centru Lietuvoje vėl tapo Marijampolė. Pastoracijoje darbavosi ne tik marijonai, bet ir arkivyskupo J. Matulaičio įsteigta Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo vargdienių seserų vienuolija. Dėl aukšto lygio katalikiškų švietimo įstaigų, veiklių katalikų organizacijų, religinės leidybos bei spaudos, vertingos ir didelės katalikiškos bibliotekos, įsteigtos arkivyskupo J. Matulaičio, prieškariu Marijampolė garsėjo kaip vienas Lietuvos katalikiškojo gyvenimo centrų.

1934 m. į Marijampolės Šv. arkangelo Mykolo bažnyčią iš Kauno katedros perkėlus 1927 m. mirusio arkivyskupo Jurgio Matulaičio palaikus, ši bažnyčia tapo piligrimystės vieta – prie šventu gyvenimu garsėjusio ganytojo kapo ateidavo pasimelsti ne tik Marijampolėje gyvenantys maldininkai, bet ir atvykę iš toliau. Popiežiui Jonui Pauliui II 1987 m. birželio 28 d. Jurgį Matulaitį paskelbus palaimintuoju, Šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje imta iškilmingai švęsti liturginį jo minėjimą – sausio 27 d. ir jo paskelbimo palaimintuoju metines. Pastarasis minėjimas išsirutuliojo iki aštuonių dienų šventės liepos mėnesį, sutraukiančios daug piligrimų ne tik iš Lietuvos, bet ir kaimyninių kraštų. Maldininkai lanko ir netoli Marijampolės esančią palaimintojo Jurgio Matulaičio gimtinę Lūginės kaime. Čia pastatyta koplyčia.

Šv. arkangelo Mykolo bažnyčiai teko svarbus vaidmuo ir pokariu. Po Antrojo pasaulinio karo sovietams sugriovus Vilkaviškio katedrą, Marijampolės Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia 1944–1949 m. buvo Vilkaviškio vyskupijos prokatedra. Antrą kartą ji buvo šios vyskupijos prokatedra 1989–1998 m., t. y. nuo tada, kai Vilkaviškio vyskupija iki galo atgavo savo savarankiškumą ir jai vadovauti ėmė naujai įšventintas vyskupas Juozas Žemaitis MIC, iki Vilkaviškio katedros atstatymo. 1992 m., atsižvelgiant į šios bažnyčios istorinę svarbą, jai suteiktas mažosios bazilikos titulas.

aukštyn