Į pirmą puslapį

Pamaldumas

Prie Palaimintojo altoriaus. Vido Venslovaičio fotografija

Išsyk po arkivyskupo Jurgio Matulaičio mirties imta kalbėti apie jo šventumą. 1934 m. spalio 24 d. žmonių mylimą ganytoją perlaidojus iš Kauno arkikatedros kriptos Marijampolės Šv. arkangelo Mykolo bažnyčios Švč. Jėzaus Širdies (dabar Palaimintojo Jurgio Matulaičio) koplyčioje, jo sarkofagas tapo lengviau prieinamas. Tad daug maldininkų ateidavo prašyti jo užtarimo. Ant sarkofago būdavo randama raštelių su padėkomis už gautąsias malones.

Žmonės ne tik iš pažinojusių švento gyvenimo ganytoją sužinodavo apie jį, bet ir persiimdavo jo mintimis, skaitydami Jurgio Matulaičio „Užrašus“, publikuojamas ištraukas iš kitų veikalų. Arkivyskupo Jurgio Matulaičio raštus skleidė jo atnaujintieji marijonai ir jo įsteigta moterų vienuolija – Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo vargdienių seserys. Lietuvą okupavus sovietams, Jurgio Matulaičio raštai, studijos apie jį leisti daugiausia Jungtinėse Amerikos Valstijose, kur buvo įsikūrusi gausi lietuvių bendruomenė. Dar prieškariu Lietuvoje pasirodė pirmosios teologinės J. Matulaičio minties apžvalgos. Kaimyninėje Lenkijoje, nepatyrusioje tokių nuožmių tikėjimo suvaržymų kaip Lietuva, pasirodė ne vienas mokslo darbas, gvildenantis arkivyskupo Jurgio Matulaičio gyvenimą ir veiklą.

Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo vargdienių seserys prie Palaimintojo vėliavos. Marijampolėje 2007 m. Vido Venslovaičio fotografija Lietuvai atgavus Nepriklausomybę, surengta įvairių konferencijų, kurių dalyviai aptarė palaimintojo asmenybę ir palikimą. Visa ši mokslinė bei šviečiamoji veikla prisidėjo prie palaimintojo Jurgio dvasinių įžvalgų paplitimo. Jo mintys duoda gaires rekolekcijų ir dvasinių konferencijų temoms, jomis savo dvasią maitina ne tik marijonai bei Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo vargdienių seserys, bet ir Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugijos nariai.

Liturginis palaimintojo Jurgio Matulaičio minėjimas yra jo gimimo dangui diena – sausio 27-oji. Tačiau, be šios dienos, daug piligrimų susirenka į Marijampolės bazilikoje kasmet iškilmingai švenčiamas J. Matulaičio beatifikacijos metines su atlaidais liepos 12-ąją ir du artimiausius sekmadienius prieš ją ir po jos. Kiekvieno mėnesio 12-ąją dieną, 12 val., Bazilikos Pal. Jurgio Matulaičio koplyčioje jo garbei aukojamos Mišios. Įsitvirtino tradicija šioje koplyčioje aukoti šv. Mišias įvairiomis intencijomis ir kiekvieną penktadienį. Nemažai piligrimų sulaukia ir palaimintojo tėviškė Lūginė. Čia organizuojami dvasinio ugdymo renginiai jaunimui, maldingi žygiai, pamaldos.

Nuoširdi tikinčiųjų padėka Dievui už ištikimą ir kilniadvasį Bažnyčios sūnų išsiveržia maldų žodžiais: palaimintajam Jurgiui skirta novena, litanija, giesmėmis ir kitomis maldomis. Jose atsispindi tai, kas buvo brangu palaimintajam – meilė Dievui, Viešpaties Motinai, Tėvynei, mokėjimas atleisti ir blogį įveikti gerumu. Ne vienas maldininkas paliko savo liudijimą apie J. Matulaičio užtarimu gautąsias malones dvasiai ir kūnui. Nepaliaujama melsti palaimintojo arkivyskupo kanonizacijos.

aukštyn

ŠV. MIŠIOS

VII - 8.00, 9.30, 11.00, 12.00, 18.00 val.
I-V - 7.30, 10.00, 18.00 val.
VI - 7.30, 9.00, 10.00, 18.00 val.

Kiekvieną mėnesį 12 d.
12 val. į pal. Jurgį Matulaitį

VISOS PAMALDOS ▹


Pal. Jurgio Matulaičio muziejus

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

Palaimintojo koplyčia Lūginėje

Kauno Šv. Gertrūdos bažnyčios puslapiai