Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2019 m. gruodžio 22 d.
Paskelbta: 2019-12-22 11:41:03

 

 1. Šiandien švenčiame ketvirtą Advento sekmadienį. Mūsų bazilikoje yra susikaupimo diena. Rekolekcijas veda kun. Antanas Mickevičius. Pakvieskime savo artimuosius atlikti išpažintį ir dalyvaujant šv. Mišiose priimti Švenčiausiąjį Sakramentą.

2. Mūsų bažnyčioje yra saugoma Betliejaus šviesa, užžiebta Kristaus gimimo vietoje. Ji simbolizuoja susitaikymą, taiką, ramybę. Šios ugnies galima paimti bažnyčios priekyje ir parsinešti į namus iki pat Piemenėlių Mišių.

3. Antradienį Kūčių Šv. Mišios šiokiadienio tvarka, tik vakarinių 18.00 val. šv. Mišių nebus. Papildomos pamaldos, taip vadinamos Piemenėlių arba Bernelių šv. Mišios, bus 22.00 val. Jas aukos ir pamokslą sakys J.E. vysk. Juozas Žemaitis.

4. Trečiadienį, gruodžio 25 dieną, Kristaus Gimimo iškilmė (Kalėdos). Mūsų bazilikoje pirmąją ir antrąją Kalėdų dieną pamaldos sekmadienio tvarka.

5. Antrąją Kalėdų dieną minėsime šv. Steponą, pirmąjį kankinį. Gruodžio 27 d. - šv. Joną, apaštalą ir evangelistą. Gruodžio 28 d. minimi Nekaltieji vaikeliai kankiniai. Ši šventė skirta pagerbti ne tik Erodo nužudytiems Betliejaus vaikams, bet ir visiems mirusiems kūdikystėje krikščionims.

6. Ateinantį sekmadienį Šventosios Šeimos ir visų šeimų šventė. Iškilmingai švęsime Sumos šv. Mišiose, vadovaus Marijampolės Dekanas.

7. Kalėdaičių galima įsigyti iki antradienio 16 val. bažnyčios prieangyje pas patarnautoją. Nuoširdžiai dėkojame už aukas Caritui, kurias skiriate įsigydami žvakutes „Gerumas mus vienija“. Drauge su kalėdaičiais bažnyčios prieangyje pas patarnautoją galite įsigyti vartomą kalendorių „Metai su pal. Jurgiu“. Jame rasite įkvepiančią pal. Jurgio Matulaičio mintį kiekvienai metų dienai. Tai gali būti labai graži ir prasminga kalėdinė dovana artimiesiems.

8. Svarbu važiuojantiems autobusu į bažnyčią. Padaryta nauja sustojimo aikštelė prie bažnyčios. Ji yra kairėje pusėje išėjus iš bažnyčios pro didžiuosius vartus (prie bažnyčios tvoros).

Administratorius kunigas Stasys Puidokas, MIC

aukštyn