Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2015 m. birželio 7 d.
Paskelbta: 2015-06-06 22:58:05

 

1. Šiandien švenčiame Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmę. Po sumos šv. Mišių vyks devintinių procesija iki šv. Vincento bažnyčios. Kviečiame dalyvauti.

2. Taip pat šiandien – Tėvo diena. Už mirusius ir gyvus tėvelius oktavos šv. Mišioms dar galite užsirašyti pas patarnautoją prie išėjimo iš bažnyčios.

3. Birželio mėnuo skiriamas Švč. Jėzaus Širdies garbinimui. Visą mėnesį po vakarinių šv. Mišių, o sekmadieniais po Sumos bus birželinės pamaldos su Švč. Sakramento išstatymu. Kviečiame dalyvauti.

4. Ateinantį penktadienį, birželio 12 d., švęsime Švč. Jėzaus Širdies iškilmę, papildomos šv. Mišios 12 val. melsimės į palaimintąjį Jurgį Matulaitį. 10 val 15 min. dvasinę konferenciją praves Vilniaus berdardinų parapijos klebonas, kun., Algirdas Malakauskis OFM.

5. Birželio 13 d., šeštadienį, minėsime Švč. M. Marijos Nekaltąją Širdį.

6. Ateinantį sekmadienį šv. Antano atlaidai. Visus kviečiamia į sumos šv. Mišias, kurias aukos ir pamokslą sakys svečias kapucinas Vincentas Tamošauskas. Po sumos šv. Mišių bus procesija.

7. Ateinančio sekmadienio rinkliavos bus skirtos Vilkaviškio vyskupijos reikmėms ir Lietuvos Jaunimo dienoms Alytuje.

8. Ateinantį sekmadienį Kviečiame į Krikščioniško kino klubo sezono uždarymą. Tęsdami temą apie meilę, kuri nesibaigia su senatve, paskutinįjį sezono filmą skirsime kunigo meilei, taip pat neišeinančiai į pensiją. Žiūrovų dėmesiui filmas "Laiškai tėvui Jokūbui". Filmo seansas skiriamas kun. Vaclovo Aliulio MIC šviesiam atminimui, kurio meilė žmonėms nesibaigė iki pat mirties.

 

Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas, MIC
 

aukštyn