Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2010 m. rugsėjo 5 d.
Paskelbta: 2010-09-04 20:22:11

 

1. Šiandienos šv. Mišių rinkliava skiriama mūsų parapijos ir vyskupijos „Caritui“. Iš šių lėšų organizuojamas vargšų ir vaikų iš Dienos centro maitinimas bei globa. Nuoširdžiai dėkojame už jūsų paaukotas lėšas ir maisto produktus. Maloniai kviečiame susipažinti su mūsų parapijos vaikų dienos centro veikla, kuri yra pristatyta stende prie išėjimo iš bažnyčios.

2. Pirmadienį Marijampolės šv. Vincento Pauliečio bažnyčioje 10.00 val. šv. Mišios už nukankintus ir žuvusius Lietuvos partizanus. Po to – žuvusiųjų perlaidojimas. Dalyvaukime ir pasimelskime šia intencija.

3. Ateinantį trečiadienį Bažnyčia minės Švč. Mergelės Marijos Gimimo iškilmę (Šilinę). Mūsų bažnyčioje papildomos pamaldos bus 12.00 val. Taip pat trečiadienį, rugsėjo 8 d., Šiluvoje prasideda didieji atlaidai, kurie tęsis iki rugsėjo 15 d. Ateinantį šeštadienį, rugsėjo 11 d,. organizuojama maldinga kelionė į Šiluvą. Dėl smulkesnės informacijos prašome kreiptis į parduotuvę „Diemedis“.

4. Ateinantį sekmadienį, rugsėjo 12 d., 12.00 val. melsimės į pal. Jurgį Matulaitį aukotojų intencijomis, prašydami Dievo palaimos ir užtarimo.

5. Organizuojamos jaunimo nuo 14 metų (aštuntokų) ir vyresnių bei suaugusiųjų grupės pasiruošti Sutvirtinimo sakramentui. Moksleivius ar jų tėvelius prašome kreiptis į tikybos mokytojus, o suaugusius į parapijos kleboną.

6. Jau yra gautas naujas rugsėjo mėnesio „Artumos“ žurnalo numeris. Užsiprenumeravusius kviečiame užeiti į raštinę.

7. Nuo rugsėjo mėnesio tęsiasi mūsų bažnyčios interjero remonto darbai. Tai sudaro tam tikrų nepatogumų, kai kurios erdvės bažnyčioje bus atitvertos. Tačiau pamaldos ir toliau vyks bažnyčios viduje. Nuoširdžiai dėkojame už jūsų aukas remonto reikmėms.

8. Taip pat nuo rugsėjo mėnesio sielovadinei tarnystei mūsų bazilikoje yra paskirtas kunigas marijonas Kęstutis Kazimieras Brilius. Marijampoliečiai jį atsimena kaip šios bažnyčios kleboną, kitiems yra žinomas iš įvairių rekolekcijų, konferencijų bei radijo laidų. Sveikiname naująjį talkininką sugrįžus į Marijampolę.
 

aukštyn