Į pirmą puslapį

Šeimų grupė

Grupė susikūrė prieš 10 metų. Iš pradžių veikė gobojama kun. K. Briliaus ir kun. P. Chudziko, prieš ketverius metus veikla atnaujinta, į veiklą įsitraukus įsijungus kun. A. Šidlauskui. 

Tikslas – ugdyti krikščioniškas šeimas, dalytis patirtimi, ieškant atsakymų Šv. Rašte ir Bažnyčios mokyme kaip krikščioniškai spręsti šeimos gyvenimo problemas, išsaugoti tikėjimą šeimoje.

Vadovas – kun. Andrius Šidlauskas, MIC
Šeimos: Rita ir Valdas Pileckai
Renata ir Gintaras Staduliai,
Birutė ir Petras Daineliai,
Lina ir Raimundas Marcinkevičiai,
Rita ir Vitalius Striogaičiai,
Lina ir Romualdas Braukylos,
Rimutė Daukšienė.

Atsakingi:

už renginius – Rita ir Valdas Pileckai;
už informaciją (straipsniai žiniasklaidai) – Renata Stadulienė;
už organizacinius klausimus – Lina Braukylienė;
už vaikų priežiūrą ir informaciją – s. D.Meškauskaitė

Susitikimai vyksta antrą ir ketvirtą sekmadienį 15 – 17 val. Liepos ir rugpjūčio mėn. susitikimų nebūna.

Susitikimų metu drauge meldžiamasi (iš dienos liturginių valandų), skaitoma šv. Rašto ištrauka, dalijamasi savo mintimis apie tai, kaip kiekvienas ją supranta ir taiko savo gyvenime. Kunigas paaiškina, atsako į klausimus, apibendrina. Prie arbatos dalijasi naujienomis, aktualijomis, informacija apie renginius. Vaikai randa užsiėmimų padedant s. Donatai ir savanoriams.

Kviečiame prisijungti šeimas, ypač auginančias vaikus, nes prasminga dalintis patirtimi, žiniomis, drauge melstis, įsijungti į parapijos, bendruomenės gyvenimą. Grupės nariai noriai susitinka, bendravimą pratęsia vasaros stovykloje Meteliuose per Jonines. Daugelis aktyviai dalyvauja šventėse, akcijose, renginiuose, skirtuose visos Lietuvos šeimoms.

Kviečiame jaunas šeimas į besikuriančią grupę, vadovaujamą kun. Ž. Kulpio. 2008 m. šeimų stovykloje jas atstovavo Ugnė ir Redas Žemaičiai.

Kontaktai:
Tel. 50278, 53552;
el. paštas seimos.c@vk.lcn.lt
 

aukštyn